Regulamin dla wystawcy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH/FESTIWALU “Sztuki i Sztuczki”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zapisów, uczestnictwa i płatności w wydarzeniu „Sztuki i Sztuczki”.
 2. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wysłanie Zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Pojęcia użyte w Regulaminie oraz w Zgłoszeniu, a także na stronie internetowej https://sztukiisztuczki.pl/ oznaczają:
  1. „Wydarzenie” i jego równoznaczne odpowiedniki: „Targi” – targi, mające na celu umożliwienie zaprezentowania przez Wystawców: produktów dla dzieci.
  2. „Termin wydarzenia” – Targi odbędą się w dniu 28-29.11.2020r., w godzinach 11-19:00 Wystawcy mają prawo do zabudowy i demontażu swoich Stoisk w terminach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie. 
  3. “Miejsce” – miejsce, w którym odbywa się wydarzenie, znajdujące się pod adresem Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, Laboratorium 2.0
  4. „Organizator” – Tashka Katarzyna Kucharska ul. Niekłańska 35, 03-924 Warszawa
  5. „Wystawca” – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dobrowolnie wypełniła Zgłoszenie i zostało one zaakceptowana przez Organizatora, zawierając tym samym Umowę, lub która wysłała zgłoszenie dotyczące Stoiska o niestandardowych wymiarach za pomocą wiadomości e-mail do Organizatora na adres: tashka@tashka.pl
  6. „Zgłoszenie” – dobrowolne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej https://sztukiisztuczki.pl/dla-wystawcy/, za pomocą którego można zarejestrować się na Wydarzenie i uzyskać status Wystawcy. 
  7. „Umowa” – stosunek prawny łączący Organizatora w Wystawcą, zawarty w formie dokumentowej, którego treścią jest Zgłoszenie oraz niniejszy Regulamin, a także ewentualne, inne szczegółowe ustalenia pomiędzy stronami Umowy zawarte w formie dokumentowej bądź pisemnej. 
  8. „Regulamin” – niniejszy dokument, dostępny są na stronie internetowej https://sztukiisztuczki.pl oraz przesyłany przez Organizatora na każdy wniosek Wystawcy, stanowiący integralną część Zgłoszenia oraz Umowy Wystawcy z Organizatorem, który Organizator oraz Wystawcy zobowiązują się przestrzegać.
  9. „Konsument” – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Uczestnik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  10. „Marka” – nazwa, pod którą Wystawca prowadzi, promuje i reklamuje swoją działalność, a która nie musi odpowiadać nazwie przedsiębiorstwa, spółki, bądź innego podmiotu posiadającego zdolność prawną ujawnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy Krajowym Rejestrze Sądowym.
  11. „Stoisko” – określonej wielkości przestrzeń znajdująca się na terenie Wydarzenia, wytyczona i wskazana przez Organizatora, służąca do samodzielnego zaaranżowania przez Wystawcę zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  12. „Magazyn” – drukowany katalog w formie gazety, zawierający płatne treści takie jak artykuły sponsorowane, wywiady, itp. oraz prezentujący marki podmiotów, którzy opłacili określone treści w magazynie, w tym podmiotów niebędących Wystawcami.
 4. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu znajdują się na stronie internetowej https://sztukiisztuczki.pl/dla-wystawcy/, jak również udostępniane są przez Organizatora w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane zapytanie wysłane na adres e-mail: tashka@tashka.pl
 5. 5. Wystawcy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: tashka@tashka.pl

§ 2 Zasady i warunki uczestnictwa

 1. Wystawca składa oświadczenie woli uczestnictwa w Wydarzeniu, wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej https://sztukiisztuczki.pl/dla-wystawcy/ przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wystawcy, a następnie wysyłając go do Organizatora. Wysłanie Zgłoszenia oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie oraz Regulamin stanowią integralną część Umowy.
 2. Wypełnienie formularza polega na kompletnym uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych rubryk niezbędnymi danymi dotyczącego zgłaszanego Wystawcy.
 3. Otrzymanie od Organizatora akceptacji Zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu, jest jednoznaczne z zawarciem Umowy przez Wystawcę z Organizatorem.
 4. Zabrania się podawania w Zgłoszeniu informacji nieprawdziwych. Wypełnienie i wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba dokonująca tych czynności jest do tego upoważniona i posiada stosowną zgodę podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie do zawarcia w jego imieniu Umowy z Organizatorem.  Wypełnienie i wysłanie Zgłoszenia bez wymaganego upoważnienia będzie skutkować odpowiedzialnością osoby wypełniającej Zgłoszenie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 5. Wypełnienie i wysłanie Zgłoszenie w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Wypełnienie i wysłanie Zgłoszenia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby wypełniającej Zgłoszenie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 6. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie Zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Targach. Organizatorzy mają prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach na podstawie własnej oceny przesłanego do nich Zgłoszenia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy. 
 7. Termin wysyłania Zgłoszeń przez Wystawców to 01.11.2020r. z zastrzeżeniem pkt. 9 i 12.
 8. O uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator może przedłużyć czas rejestracji w dowolnym czasie.
 10. Uczestnictwo w Targach jest płatne. Formularz zgłoszeniowy zawiera aktualne wymiary Stoisk oraz wysokość opłaty za Stoisko, które uzależnione są od powierzchni Stoiska. Organizator oferuje także inne, płatne usługi wyszczególnione w formularzu, szczegółowo opisane w dalszej części Regulaminu (§ 11).
 11. Po otrzymaniu przez Wystawcę od Organizatora akceptacji Zgłoszenia, Wystawca zobowiązany jest do dokonania płatności poprzez opłacenie wybranych w Zgłoszeniu usług korzystając z przelewu internetowego za pomocą linka do tzw. szybkich płatności, który znajdzie się w wiadomości o akceptacji zgłoszenia. Wystawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty, będącą sumą kwot za poszczególne, wybrane usługi w Zgłoszeniu, w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania akceptacji Zgłoszenia. 
 12. Rejestracja na Wydarzenie jest ograniczona ilością dostępnych miejsc, po ich zapełnieniu Organizator zamyka możliwość rejestracji. W przypadku niedojścia do skutku Umowy z jakimkolwiek Wystawcą, Organizator może wznowić rejestrację. 
 13. W przypadku chęci rezerwacji przez Wystawę niestandardowego rozmiaru Stoiska należy skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: tashka@tashka.pl W takim przypadku do zawarcia Umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Wystawcę wiadomości e-mail potwierdzającej Zgłoszenie i wymiary Stoiska oraz zawierającej link do przelewu internetowego. Integralną część umowy stanowi wtedy korespondencja e-mail pomiędzy Wystawcą, a Organizatorem oraz niniejszy Regulamin. 
 14. Podane ceny stoisk na stronie internetowej https://sztukiisztuczki.pl/dla-wystawcy/ to ceny netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).

§ 3 Odstąpienie od Umowy

 1. Postanowienia zawarte pkt 2 – 11 dotyczą wyłącznie Wystawców będących Konsumentem.
 2. Wystawca ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usług zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Wystawca może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: tashka@tashka.pl jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Organizator niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres mailowy podany w Zgłoszeniu.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Organizator dokonuje zwrotu płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Wystawcy w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, tj. w szczególności w przypadku odbycie się Targów, które były przedmiotem umowy łączącej Wystawcę oraz Organizatora, niezależnie od faktu czy Wystawca wziął udział w Targach.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy do dnia 30 listopada 2020 r. z przyczyn leżących po stronie Wystawcy, a w szczególności:
  1. nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu,
  2. zachowania Wystawcy bądź osób, które w jego imieniu obsługują Stoisko, które zagraża bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu innych osób, a także w przypadku znieważenia bądź naruszenia dóbr osobistych Organizatora,
  3. nieuiszczenia opłaty za wybrane przez Wystawcę usługi w całości lub części.
 10. W przypadku określonym w pkt 9 Organizator zwróci Wystawcy opłatę pomniejszoną o koszty jakie poniósł w związku z przystąpieniem do realizacji umowy z Wystawcą (reklama, najem powierzchni itp.) w wysokości 50% kwoty, którą uiścił Wystawca.
 11. Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu możliwa jest do dnia 15 listopada 2020 r. Organizator zwróci Wystawcy opłatę pomniejszoną o koszty jakie poniósł w związku z przystąpieniem do realizacji umowy z Wystawcą (reklama, najem powierzchni itp.) oraz o szkodę jaką poniósł w związku z rezygnacją – w wysokości zryczałtowanej 10 % kwoty, którą uiścił Wystawca.
 12. Postanowienia pkt 13 – 16 obowiązują Wystawców nie będących Konsumentami. 
 13. Wystawca, który nie jest Konsumentem nie ma prawa odstąpienia od zawartej Umowy. 
 14. Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy do dnia 30 listopada 2020 r. W takim wypadku Wystawcy przysługuje zwrot dokonanych opłat na rzecz Organizatora, z zastrzeżeniem §§5 ust. 4. 
 15. Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy do dnia 30 listopada 2020 r.włącznie z przyczyn leżących po stronie Wystawcy, a w szczególności:
  1. nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu,
  2. zachowania Wystawcy bądź osób, które w jego imieniu obsługują Stoisko, które zagraża bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu innych osób, a także w przypadku znieważenia bądź naruszenia dóbr osobistych Organizatora,
  3. nieuiszczenia opłaty za wybrane przez Wystawcę usługi w jakiejkolwiek części.
 16. W przypadkach określonych w pkt 15 Organizatorom przysługuje prawo do zachowania opłat uiszczonych przez Wystawcę w pełnej wysokości. 
 17. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie dokumentowej, za pomocą wiadomości e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub w niniejszym Regulaminie przez Organizatora (tashka@tashka.pl).

§ 4 Informacje dotyczące powierzchni wystawienniczej (Stoiska)

 1. Organizator umożliwia Wystawcy wybór wielkości Stoiska. Wyboru wielkości Stoiska Wystawca dokonuje w Zgłoszeniu lub w sposób opisany w § 2 pkt 13.
 2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Wystawcy powierzchni wystawienniczej niezabudowanej, do własnej aranżacji, w miejscu zgodnym z planem i układem branżowym, o wielkości wybranej przez Wystawcę w Zgłoszeniu lub w sposób opisany w § 2 pkt 13.
 3. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając życzenia Wystawcy, w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjno- technicznych.
 4. Wyłącznie Organizator decyduje o lokalizacji Stoiska Wystawcy na terenie Targów. Organizator zobowiązuje się do przygotowania w formie elektronicznej rozmieszczenia Stoisk, tzw. mapki Stoisk, która zostanie przesłana do wszystkich Wystawców najpóźniej na 7 dni przed Wydarzeniem.
 5. Organizator ma prawo do zmiany lokalizacji Stoiska do dnia poprzedzającego Wydarzenie, co nie stanowi zmiany Umowy i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora. O zmianie lokalizacji Stoiska Organizator poinformuje Wystawców pocztą elektroniczną na adres email wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu lub telefonicznie, jeśli zmiana nastąpi na dzień przed Wydarzeniem.
 6. Organizator ma prawo do zmiany numeracji Stoisk, co nie stanowi zmiany Umowy i nie skutkuje powstaniem roszczeń względem Organizatora.
 7. Wystawca nie ma prawa udostępniać w jakikolwiek sposób całości lub części Stoiska innemu podmiotowi.
 8. Na jednym Stoisku swoje usługi lub towary może prezentować tylko jeden Wystawca, który zawarł Umowę z Organizatorem. Wystawca nie ma prawa prezentować, rozdawać materiałów reklamowych lub w jakikolwiek inny sposób promować usług innego podmiotu. Ograniczenie to nie dotyczy Wystawców oferujących produkty różnych podmiotów.
 9. W razie naruszenia przez Wystawcę pkt 7 i 8 niniejszego paragrafu Wystawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora w wysokości dwukrotności kwoty, którą zobowiązał się do zapłacić Organizatorowi na podstawie zawartej Umowy. 
 10. Wystawcy są uprawnieni do sprzedaży oferowanych przez siebie produktów i usług podczas Wydarzenia za wyjątkiem alkoholu, wyrobów tytoniowych, a także produktów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Z tego tytułu Organizatorowi nie przysługuje żadna prowizja. Wystawcy zobowiązani są do dokonywania sprzedaży zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W razie odniesienia przez Organizatora jakiejkolwiek szkody w związku niezgodnym z prawem zachowaniem Wystawcy, Wystawca zobowiązuje się do pokrycia tej szkody. 

§ 5 Zabudowa i demontaż Stoiska

 1. Organizator zapewnia Wystawcy Stoisko wraz z przyłączem do prądu (jedno gniazdko o standardowej mocy).
 2. Wystawca potrzebujący większego zapotrzebowania na prąd (większego poboru prądu powyżej 300W lub dostępu do siły) musi zgłosić ten fakt Organizatorowi wraz z podaniem ilości sprzętu do podpięcia do prądu najpóźniej do 10.11.2020r. Dotyczy to m.in. Wystawców, którzy chcą podpiąć: napisy świetlne, sprzęt nagłośnieniowy, ekspresy kawowe lub inne urządzenia.
 3. Organizator informuje, że niezgłoszenie przedmiotów o większym poborze mocy może skutkować brakiem zgody na ich podłączenie w dniu Wydarzenia.
 4. Wystawca jest zobowiązany poinformować Organizatora o rozpoczęciu zabudowy Stoiska i wstrzymać się z jego zabudową aż do czasu potwierdzenia przez Organizatora lokalizacji Stoiska Wystawcy. 
 5. Montaż elementów wyposażenia stoisk w strefie wystawienniczej będzie odbywał się po wcześniejszym zgłoszeniu takich prac w dniu 27.11.2020r od godziny 15:00 do 22:00 oraz w dniu 28.11.2020r. od godziny 8:00 do 9:45 Demontaż odbędzie się w dniu 29.11.2020 w godzinach 19:30-23:59
 6. Organizator może zarządzić przerwanie prac Wystawcy przygotowującego Stoisko jeśli uzna, że naruszają one Regulamin lub zagrażają porządkowi albo bezpieczeństwu osób lub mienia.
 7. Wystawca jest zobowiązany poinformować Organizatora o planowanych wielkogabarytowych elementach zabudowy stoiska, takich jak: ściany, kurtyny, parawany i uzyskać zgodę Organizatora na taką zabudowę.
 8. Wystawca na swój koszt zapewni transport, montaż i demontaż stoiska oraz wszystkie elementy ekspozycji niezbędne do prezentacji swojej oferty.
 9. Wszelka ingerencja w ściany budynku mająca na celu wyeksponowanie towaru / stoiska musi być uzgodniona z Organizatorem. Zabronione jest naruszanie konstrukcji lub powłok ścian, podłóg i innych elementów obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.
 10. Wystawca nie ma prawa do wcześniejszego demontażu stoiska, tj. przed zakończeniem trwania Targów, czyli przed godziną 19:15 W razie wcześniejszego demontażu Wystawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości dwukrotności kwoty, którą zobowiązał się do zapłacić Organizatorowi na podstawie zawartej Umowy.
 11. W czasie zabudowy i demontażu stoisk zabronione jest prowadzenie prac związanych ze spawaniem, szlifowaniem lub innych, powodujących zapylenie lub zagrożenie pożarowe.
 12. Wystawca zobowiązany jest przez cały czas, w którym dysponuje Stoiskiem dbać o porządek na Stoisku i w ciągach komunikacyjnych wokół stoiska.
 13. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich norm prawnych i technicznych, budowlanomontażowych, BHP, sanitarnych i przeciwpożarowych.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
 15. Każdy Wystawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoją działalność w sposób zapewniający zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody w miejscu ekspozycji/wystawy związanej z działalnością prowadzoną przez Wystawcę, w tym od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością Wystawcy.
 16. Wystawca zobowiązuje się do takiego prowadzenia wszelkich działań na Stoisku, by nie naruszały obowiązujących przepisów prawa, nie były przyczyną i podstawą składania skargi przez kogokolwiek, a w szczególności przez innych Wystawców, gości i Najemców Miejsca.
 17. Po zakończeniu demontażu Wystawca zobowiązuje się do przekazania udostępnionej mu powierzchni wystawienniczej Organizatorowi w stanie, w jakim znajdowała się ona w dniu jej udostępnienia, pod rygorem zlecenia czynności porządkowych przez Organizatora podmiotowi zewnętrznemu na koszt Wystawcy. Wszystkie śmieci Wystawca zobowiązany jest wyrzucić do kontenera znajdującego się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Wystawca jest zobowiązany do segregowania odpadów.

§ 6 Obowiązki Wystawcy oraz organizacja pracy na stoisku

 1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić Stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach trwania Wydarzenia. 
 2. Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów chronionych prawem autorskim Wystawca zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów z podmiotami uprawnionymi, w tym do umów licencyjnych z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 
 3. Wymiana lub uzupełnianie ekspozycji oraz sprzątanie na stoisku może odbywać się tylko poza godzinami otwarcia Wydarzenia dla zwiedzających.
 4. Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się wyłącznie w obrębie stoiska i nie mogą  zakłócać przebiegu Wydarzenia oraz pracy innych wystawców.
 5. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty (towary lub usługi) wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i pod warunkiem, że jego eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócają normalnego toku pracy innych wystawców.
 6. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia, itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców, za wyjątkiem przypadków ustalonych indywidulanie z Organizatorem.
 7. Wystawca zobowiązuje się umieścić na swojej stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych informacji o udziale w Wydarzeniu.

§ 7 Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zapewnia promocję Wydarzenia oraz prezentację uczestników targów na stronie internetowej Wydarzenia, w mediach społecznościowych oraz w lokalnych i branżowych portalach.
 2. Organizator zobowiązuje się do opublikowania jednego postu reklamującego Markę Wystawcy na profilu Organizatora na portalu Facebook oraz w wydarzeniu na tym portalu utworzonym przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia, a także do zamieszczenia informacji o Wystawcy i jego Marce na stronie internetowej https://sztukiisztuczki.pl/.
 3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu artystycznego Wydarzenia zgodnego z ogólnie przyjętą estetyką.
 4. Organizator zapewnia opiekę merytoryczną i techniczną nad całym Wydarzeniem.
 5. Organizator dostarczy Wystawcom identyfikatory w dniu Wydarzenia. 
 6. Organizator zapewnia ogrzewanie wyłącznie w dniu Targów. 

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone Wystawcy lub innemu uczestnikowi Wydarzenia z winy Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.
 2. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu, albo reprezentującą jego prawa.
 3. O zaistnieniu każdego zdarzenia wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 4. Organizator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 §9 Dodatkowe informacje

 1. W przypadku nieprzestrzegania przez Wystawcę postanowień niniejszego Regulaminu i tym samym zakłócenia przebiegu Wydarzenia lub narażenie Organizatora na szkodę, Organizator może żądać od Wystawcy zapłaty kary umownej w wysokości dwukrotności kwoty, którą zobowiązał się do zapłacić Organizatorowi na podstawie zawartej Umowy. W przypadku gdy szkoda przewyższy wartość kary umownej Organizator może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Wystawcy pozostawione na Stoisku.
 3. Organizator zapewnia za dodatkową opłatą stoły oraz krzesła dla Wystawców, którzy zgłoszą taką potrzebę. Zgłoszenie zapotrzebowania następuje w drodze określenia ilości w formularzu zgłoszenia. Ilość dostępnych mebli jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 4. Wystawca zobowiązuje się do noszenia identyfikatora dostarczonego przez Organizatora. Brak identyfikatora dla Wystawcy zobowiązuje go do opłacenia wejścia na targi.
 5. Organizator ma prawo nakazać Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze stoiska elementów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, albo w inny sposób zakłócają przebieg Wydarzenia.
 6. Na terenie Miejsca znajduje się monitoring oraz ochrona.
 7. Na teren Miejsca jest możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych. Targi odbywają się na parterze, nie ma schodów utrudniających dostęp.
 8. Na terenie Miejsca znajduje się płatny parking dla odwiedzających oraz wystawców.
 9. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego przeznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.
 10. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.
 11. Organizator ma prawo zlecić podwykonawcom i podmiotom współpracującym koordynację wydarzenia.
 12. Organizator może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na nim osobom:
  1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych,
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 13. Organizator ma prawo do nakazania opuszczenia Miejsca osobom, które wszczynają spory pomiędzy Wystawcami, a także z Organizatorem oraz naruszają dobra osobiste bądź znieważają inne osoby, w tym Organizatora. W takim wypadku oraz w przypadkach określonych w pkt 13 Organizator ma prawo do demontażu Stoiska przez osoby trzecie na koszt Wystawcy. 

§ 10 Faktury

 1. Organizator przyjmuje płatności poprzez przelew bankowy.
 2. Faktury z tytułu płatności za usługi oferowane przez Organizatora będą wystawiane przez: Tashka Katarzyna Kucharska, ul.Niekłańska 35, 03-924 Warszawa, NIP 536-115-59-10
 3. Wystawca wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Organizatora na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu. W razie zmiany adresu e-mail Wystawca zobowiązuje się do pisemnego bądź elektronicznego (w formie wiadomości e-mail) powiadomienia o nowym adresie.
 4. Dostarczenie faktury w formie papierowej drogą pocztową jest możliwe na wyraźne życzenie Wystawcy wyrażone drogą e-mailową. Organizator za dostarczenie faktury pobierze dodatkową opłatę w wysokości 10 zł za jedną fakturę. 
 5. Wystawca zobowiązuje się do podania kompletnych danych potrzebnych do wystawienia faktury w Zgłoszeniu. Wystawca nie ma prawa do zmiany podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura po wypełnieniu Zgłoszenia i akceptacji Zgłoszenia przez Organizatora.

§11 Magazyn

 1. Organizator oferuje możliwość promocji Wystawców w Magazynie, który będzie rozpowszechniany w dniu Wydarzenia na terenie Miejsca. 
 2. Szczegółowe opcje promocji i wysokość opłaty wskazane są w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2. 
 3. Magazyn zostanie wydany w nakładzie 5000 sztuk i będzie nieodpłatnie rozdawany odwiedzającym podczas Targów.
 4. Każdy z Wystawców aktualnej edycji otrzyma egzemplarz Magazynu podczas Wydarzenia.
 5. Projekt magazynu wykonany jest przez Organizatora na podstawie dostarczonych przez Wystawców materiałów. Wystawcy nie przysługuje prawo ingerencji w treść i projekt Magazynu.
 6. Specyfikacja i termin wysłania materiałów do druku będzie wysyłana w drodze wiadomości e-mail.
 7. Wystawca zobowiązany jest do dostarczenie materiałów w terminie, o którym mowa w pkt 6. Brak wysłania materiałów w wyznaczonym terminie może skutkować brakiem umieszczenia reklamy w Magazynie. Organizator nie ma obowiązku wyzwania Wystawcy do dosłania materiałów.  Wystawcy nie przysługuje w takim wypadku zwrot opłaty za reklamę. 

§12 Polityka prywatności, dane osobowe oraz wykorzystywanie wizerunku uczestników wydarzenia

 1. Organizator przetwarza następujące dane osobowe podane przez Wystawcę w formularzu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Targach i zawarcie umowy.
 4. Wystawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. Wystawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podwykonawcom Organizatora, tj. dostawcom usług informatycznych, koordynatorom targów. 
 7. Wystawcy udzielają zgody Organizatorowi na wykorzystanie ich wizerunku (w tym także głosu) utrwalonego podczas Wydarzenia w szczególności w celu reklamy i promocji Targów, w tym na rozpowszechnianie wizerunku w Internecie oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. Podstawą przetwarzania danej osobowej jaką jest wizerunek jest zgoda Wystawcy.
 8. Zgoda, o której mowa w pkt 9 obejmuje wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) wykorzystanie w sposób wybrany przez Organizatora wizerunku Wystawcy, w szczególności: 
  1. utrwalanie wizerunku na jakimkolwiek nośniku i w pamięci jakiegokolwiek urządzenia, 
  2. zwielokrotnianie wizerunku jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, cyfrową, komputerową,
  3. rozpowszechnianie poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie, w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 9. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w całości i w dowolnie wybranej części oraz na obróbkę graficzną utrwalonego wizerunku.  Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku całości lub w postaci dowolnych fragmentów.
 10. Wystawcę oraz osoby obsługujące Stoisko w jego imieniu obowiązują także postanowienia Regulaminu Wydarzenia dla jego uczestników, który jest dostępny na terenie Targów i stronie internetowej Wydarzenia.  

§13 Prawa autorskie

 1. Organizatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów (w tym w szczególności zdjęcia, inne materiały graficzne, filmy oraz teksty) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 1191. ze zm.) użytych w social mediach na kontach Organizatora (Facebook, Instagram, Pinterest) oraz na stronie internetowej lub też utwory te zostały użyte przez niego za zgodą osób lub podmiotów trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Wykorzystanie materiałów, o których mowa w pkt 1 przez Wystawcę jest możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Organizatora.
 3. Wykorzystanie utworów może nastąpić ponadto z uwzględnieniem autorskich praw osobistych autorów, w tym z oznaczeniem autorstwa oraz nienaruszeniem treści i formy.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z Umową, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia albo jego odwołania. O zmianach tych Organizator poinformuje niezwłocznie Wystawcę. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator zwróci wystawcy wszystkie wpłacone na rzecz Organizatora kwoty. W przypadku zmiany terminu wpłacona przez Wystawcę kwota zostanie zaliczona na poczet Targów odbywających się w nowym terminie bądź zostanie zwrócona na żądanie Wystawcy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzonej działalności (np. stworzenia dodatkowego podmiotu wraz z podmiotem wspierającym), która będzie pełnić rolę Organizatora. W przypadku takiej zmiany Organizator powiadomi o tym niezwłocznie Wystawcę poprzez aktualizację i zmianę w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Targów.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany charakteru lub zakresu usług świadczonych w ramach Targów lub technicznych i organizacyjnych zmian po stronie Organizatora. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników drogą e-mailową.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację i organizację Targów w planowanym terminie (w szczególności w przypadku zaistnienia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19), Organizator jest uprawniony do jednostronnego wypowiedzenia umowy z Wystawcą i do potrącenia 10% kwoty uiszczonej przez Wystawcę tytułem poniesionych kosztów organizacji Targów.
 5. Targi są organizowane zgodnie z przyjętymi zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju wydarzeń, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju, a także w zakresie określonym w Zgłoszeniu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe standardy, oczekiwań Wystawców. 
 6. Wystawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny uiszczonej tytułem wynagrodzenia za udział w Przyjęciu, jeżeli nie wziął udziału w Przyjęciu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 7. Wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Organizatorowi wszelkich uwag i zastrzeżeń do realizacji Umowy. Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy powinny zostać zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej, na adres Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia Wydarzenia, a w przypadku Konsumentów w terminie 14 dni od dnia Wydarzenia. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 9. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej Umowy stosuje się prawo polskie. Wystawcy i Organizator będą starali się w pierwszej kolejności rozwiązać ewentualne spory w drodze polubownej.  W razie, gdyby sporu nie udało się rozwiązać w sposób polubowny, sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 10. Regulamin obowiązuje od 12.10.2020r.

REGULAMIN 

Poniżej przedstawiamy kilka reguł i zasad, które wprowadziliśmy dla zachowania wspólnego bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników. 

Przed wejściem prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem.

 1.  Strefa Targów jest ściśle określona i wygrodzona.
 2. Liczba uczestników jest ograniczona zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 3. W przypadku gdy na strefie Targów ustawione są krzesła obowiązuje bezwzględny zakaz ich przesuwania i przenoszenia z uwagi na przyjęte zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Przed i po każdym pokazie krzesła będą dezynfekowane. Zachowanie zasad bezpieczeństwa wymaga zajmowania naprzemiennie rzędów, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy uczestnika, który uczestniczy z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 4. Obsługa Targów pracuje w rękawiczkach, maseczkach lub przyłbicach ochronnych. 
 5. Toalety znajdują się w budynku. Znajdują się tam środki do dezynfekcji dłoni i papierowe ręczniki w bezdotykowych pojemnikach. Klamki i krany oraz sanitariaty są przemywane środkiem dezynfekującym minimum raz na godzinę. W toalecie znajdują się instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek usytuowane na odpowiedniej wysokości z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed i po skorzystaniu z toalety. W przypadku kolejki do toalety, uczestnicy zobowiązani są zachować odpowiedni dystans społeczny zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizator wskazuje, że niektóre toalety i pisuary mogą być wyłączone z użytku, aby ułatwić zachowanie dystansu.
 6. Na Targach obowiązuje całkowity zakaz uczestnictwa osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności). Obsługa ma prawo odmówić wejścia do strefy osobie wykazującej objawy choroby, stwarzającej możliwość zarażenia pozostałych uczestników wydarzenia.
 7. Zasady zachowania w strefie wydarzeń festiwalu Sztuki i Sztuczki:
  1. Wystawcy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub innego rodzaju osłoną, przez cały czas przebywania na terenie strefy. 
  2. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony, o których mowa powyżej, a w przypadku ich braku zobowiązani są do pobrania maseczki od obsługi Targów.
  3. Wystawcy, którzy odmówią zastosowania się do nakazu zakrywania ust i nosa nie zostaną wpuszczeni na teren Miejsca.
  4. Przy wejściu do Miejsca dostępne będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Wszyscy Wystawcy są zobowiązani do jego użycia przed wejściem na strefę.
  5. Wystawcy zobowiązani są do wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników.
  6. Prosimy o zachowanie na terenie Miejsca oraz w kolejce do wejścia i wyjścia dystansu społecznego min. 2 m.
 8. Wystawca oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Aby uczestniczyć w Targach konieczne jest ponadto podpisanie pisemnego oświadczenia, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 9. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 10. Niniejszy Regulamin podlega obowiązującym przepisom Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepisy w nim zawarte mogą ulec zmianie wraz z pojawiającymi się zmianami w Rozporządzeniach Rady Ministrów.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić